top of page

Kasutustingimused

kultuuri- ja meelelahutusürituste piletite müügiks StudioIllusion OÜ

 

üks.  TERMINID JA MÕISTED

Käesolevas kultuuri- ja meelelahutusürituste piletite müügilepingus kasutatakse järgmisi mõisteid ja määratlusi võrdselt ainsuses ja mitmuses järgmistes tähendustes:

1.1.  Agent - StudioIllusion OÜ, kes on volitatud osutama Piletite (elektrooniliste piletite) levitamise, broneerimise, väljastamise ja müügi teenuseid StudioIllusion OÜ üritustele erinevates teatri-, kontserdi- või muudes kohtades;

1.2.  Tühistamine - Piletite eemaldamine Tellimusest koos nende automaatse üleviimisega süsteemis vabamüügile. Tellimuse tasumata jätmisel tühistatakse see automaatselt 2 tunni möödumisel sellise Tellimuse tegemise hetkest (v.a juhul, kui Veebilehel ja (või) Müügikohas leiduv lisainformatsioon ei näe ette teisiti;

1.3.  Pilet – dokument, mis tõendab sellise dokumendi omaniku õigust Üritusel osaleda. Pilet väljastatakse vastavalt konkreetse teenuseliigi jaoks kehtestatud vormile, ettevõtte automatiseeritud müügisüsteemi poolt genereeritud vormil;

1.4.  Broneering - vormistatud Tellimus, mis on režiimis Ostja makse ootamine;

1.5.  Teenusleping - Ostja ja Agendi vahel sõlmitud (sõlmitud) teenusleping, mille kohaselt Agent osutab ürituste piletite müügiks broneerimis- ja registreerimisteenust ning Ostja tasub osutatud teenuste eest, tasudes sellega kaasneva Teenustasu. piletihinnas;

1.6.  Ürituse läbiviimisega seotud teenuste osutamise leping - Agendi ja Ostja vahel käesoleva lepingu tingimustel sõlmitud (sõlmitud) teenuste osutamise leping, mille kohaselt Agent kohustub tagama selle toimumise. Ürituse piletitel (elektroonikatel piletitel) märgitud kohas ja ajal, osutama Ostjale Ürituse läbiviimise teenust Piletitel (Elektroonilised Piletid) märgitud kohas ja ajal, võimaldama läbipääsu  Ürituste Ostja piletiga (elektrooniline pilet). Ostja kohustub omalt poolt tasuma pileti (elektroonilise pileti) nimiväärtuse ja teenustasud;

1.7.  Tellimus - Ostja poolt (Ostja jaoks) Agendi müügisüsteemist valitud üks või mitu Piletit (Elektroonilisi Pileteid) ühele (mitmele) Üritusele;

1.8.  Sündmus - kultuuri- ja meelelahutusüritus, sealhulgas teatrietendus, tsirkuseetendus, kontsert saalis, klubis või avatud alal, näitus, filmilinastus, festival, show, moeetendus, spordivõistlus , ekskursioon, samuti kõik muud üritused, millel osaletakse, on võimalik ainult spetsiaalse dokumendi - Pileti (Elektroonilise pileti) esitamisel;

1.9.  Pileti nimiväärtus - Agendi poolt kõigile Ostjatele määratud Ürituse külastuse hind;

1.10.  Ostja – nii üksikisik kui ka juriidiline isik, olenemata asutamiskohast, kes pöördus Agendi poole pileti ostmiseks.

1.11.  Agendi veebisait - veebileht Internetis, mis asub aadressil https://www.studio-illusion.com/, mille haldamise õigused kuuluvad Agendile vastava tehingu (leping, leping) alusel;

1.12.  Teenustasu - Ostjalt pileti (elektroonilise pileti) müümisel talle kogutud rahalised vahendid Agendi poolt piletite (elektrooniliste piletite) broneerimiseks, väljastamiseks, väljastamiseks (trükkimiseks) ja müümiseks osutatavate teenuste eest, samuti piletite (elektrooniliste piletite) müümisel. Ostja Saidi kaudu, aga ka muude suhtluskanalite jaoks seoses piletite broneerimise, väljastamise, vormistamise (trükkimise) ja müügiga, Ürituste tühistamise, asendamise ja (või) aja muutmisega, samuti muudes küsimustes;

2.  ÜLDSÄTTED

2.1.  Käesolev leping reguleerib Piletite (Elektrooniliste Piletite) müügi tingimusi ja korda ning sellega seoses Agendile ja Ostjale tekkivaid lepingulisi kohustusi (õigusi ja kohustusi).

2.2.  Piletite (elektrooniliste piletite) müük Ostjale toimub eranditult käesoleva lepingu tingimustel ja ainult selle täieliku ja tingimusteta nõustumise korral. Osaline aktsepteerimine, nagu ka aktsepteerimine muudel tingimustel, ei ole lubatud. Agendi teenuste kasutamine ostja poolt käesolevas lepingus pakutud tingimustel näitab nende vahel asjakohase lepingu sõlmimist kaudsete toimingute sooritamise kaudu.

2.3.  Agendilt Piletite (Elektrooniliste Piletite) ostmiseks tasuvad juriidilised isikud nende eest kokkuleppel Agendiga mistahes viisil, mis ei ole keelatud Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Sel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu reegleid, kui Agendi ja juriidilise isiku vastavas lepingus ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Piletite (Electronic Tickets) kättesaamisel on vaja Piletite (Electronic Tickets) saamiseks esitada pass ja ostva organisatsiooni volikiri.

2.4.  Pilet (Elektrooniline Pilet) müüakse Ostjale käesoleva lepingu tingimuste alusel ainult isiklikuks otstarbeks, mis ei ole seotud Ostja äritegevusega. Ostja nõustub ja nõustub, et tal ei ole õigust kasutada Piletit (elektroonilist piletit) oma kauba (tööde, teenuste), samuti kolmanda isiku kaupade (tööde, teenuste) reklaamimiseks, samuti Ostja poolt ostetud Piletite (Elektrooniliste piletite) hilisema edasimüügi eesmärk.

2.5.  Piletit (Elektroonilist Piletit) ei ole lubatud Ostjale müüa, kui Ostja ei nõustu täielikult käesoleva lepingu tingimustega. Müüdud Pileteid (Elektroonilisi Pileteid) tagastada ei saa ning Lepingu täitmisest keeldumist ei aktsepteerita Ostja poolt käesoleva lepingu tingimustega mittenõustumise alusel pärast selle tingimustega nõustumist ja Lepingute sõlmimist. Müüdud Piletite (Elektrooniliste Piletite) eest on raha tagastamine võimalik ainult käesolevas lepingus ja lepingutes sätestatud viisil ja tingimustel.

2.6.  Selle lepingu tingimused kehtivad täielikult ja kehtivad ostjatele, kes ostavad pileteid (elektroonilisi pileteid) saidi kaudu.  

3.  LEPINGU SUBJEKT

3.1.  Selle lepingu teema on:

a)  Ostjale Teenuselepingu alusel Ürituse piletite (elektrooniliste piletite) müügiks broneerimis- ja väljastamisteenuste osutamine;

b)  Ostjaga seoses Üritusega Teenuslepingu sõlmimine.

3.2.  Agent on lepingu pool ja vastutab punktis 3.1.(a) nimetatud lepingu alusel teenuste kvaliteedi eest. Agendil ei ole õigusi ja kohustusi ning ta ei vastuta punktis 3.1.(b) nimetatud lepingu alusel osutatavate teenuste kvaliteedi eest.

3.3.  Ostja nõustub ja nõustub, et ta saab aru käesoleva lepingu punktis 8 sätestatust, ta järgib neid sätteid ja teab nende mittejärgimise tagajärgi.

4.  VASTUVÕTMISE KORD JA TINGIMUSED

4.1.  Ostja kinnitab ja nõustub, et enne käesoleva lepinguga kehtestatud aktsepteerimistoimingute tegemist on ta tutvunud käesoleva lepingu tingimuste ja muude punktis 17.1 nimetatud kohustuslike reeglitega. Ostja tunnistab ja nõustub, et käesolevas lepingus ja teistes siduvates reeglites sätestatu on talle täielikult arusaadav.

4.2.  Ostja kinnitab ja nõustub, et kõik tema esindaja (esindajate) toimingud (tegevusetus) tehakse tema teadmisel, nõusolekul ja Ostja huvides. Agent ei vastuta Ostja esindaja (esindajate) nimetatud tegevuse (tegevusetuse) eest.

4.3.  Aktsepteerimine toimub Ostja poolt, sooritades järjestikku järgmisi toiminguid:

a)  müügikoha või agendi veebisaidiga ühenduse võtmine;

b)  konkreetse Ürituse ja pileti (elektroonilise pileti) kategooria valimine Ostja avalduse esitamise ajal olemasolevate sündmuste ja piletite (elektrooniliste piletite) kategooriate hulgast, samuti sünnikuupäeva, kontakttelefoni numbri, e-posti aadressi esitamine.

4.4.  Punktides 4.3.(a) ja 4.3.(b) nimetatud toimingute sooritamist tunnustavad pooled kui ostjapoolset täielikku ja tingimusteta nõustumist kõigi käesoleva lepingu tingimustega ilma erandite ja (või) piiranguteta (aktsepteerimine). ) ja on võrdne lihtsas kirjalikus vormis lepingu sõlmimisega. Käesoleva lepingu aktsepteerimisele järgneb lepingute sõlmimine.

4.5.  Pileti (elektroonilise pileti) tellimisel muul viisil kui Müügikoha poole pöördumisel, Lepingutingimuste täitmata jätmine Ostja poolt Pileti (elektroonilise pileti) maksumuse ja Teenustasu tasumisel 120 (üks) sada kakskümmend) minutit toob kaasa Lepingute lõpetamise ja Ostja poolt tehtud tööde ülesütlemise vastavalt punktidele 4.3. ja 4.4. tellida. Müügikohaga ühenduse võtmisel tasumine toimub Ostja poolt kohapeal.

5.  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

5.1.  Ostja tunnistab ja nõustub, et punktis 4.3 nimetatud toimingute sooritamine Ostja poolt on Ostja täielik ja teadlik nõusolek edastada Agendile oma isikuandmeid, samuti kolmandate isikute isikuandmeid, mille Ostja on Agendile teatanud ostu-müügilepingus. Tellimuse esitamise, pileti (elektroonilise pileti) ostmise protsess, nimelt: perekonnanimi, eesnimi, isanimi, sugu, kontakttelefon, linn, sünniaeg (või vanus) ja kontaktmeili aadress.

5.2.  Ostja tunnistab ja nõustub sellega, et Ostja poolt Agendile punktis 5.1 nimetatud isikuandmete esitamine toimub Ostjale teenuste osutamiseks vastavalt punktis 3.1.(a) toodud lepingutele. ja 3.1.(b). Ostja annab Agendile nõusoleku tellimuse vormistamisel, pileti (elektroonilise pileti) ostmisel esitatud isikuandmete töötlemiseks seoses ostjale käesoleva lepingu alusel Teenuste osutamisega, sealhulgas teabesõnumite saamise eesmärgil. Ostja poolt käesoleva lepinguga kehtestatud viisil ja tingimustel. Esitatud isikuandmete kasutamise tähtaeg on tähtajatu.

5.3.  Isikuandmete töötlemine hõlmab kogumist, süstematiseerimist, kogumist, säilitamist, täpsustamist (ajakohastamist, muutmist), sorteerimist, kasutamist, depersonaliseerimist, blokeerimist, hävitamist.  Agent töötleb isikuandmeid automatiseerimistööriistade abil.

6.  POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1.  Ostjal on õigus:

a)  teha iseseisvalt avatud allikatest päringuid Ürituste piletite (elektrooniliste piletite) maksumuse, Teenustasu suuruse, muude Üritusega seotud teenuste kohta, teha iseseisvalt otsus piletite (elektrooniliste piletite) ostmise kohta täielikult ja tingimusteta nõustumine selle lepingu tingimustega;

b)  saada teavet piletite (elektrooniliste piletite) müügi reeglite, saadaolevate piletite (elektrooniliste piletite) kategooriate ja muu Agendile oma volituste piires kuuluva Üritusega seotud teabe kohta Interneti kaudu, telefonikõne agendile ja muudel agendi veebisaidil näidatud viisidel. Samas on Agendil õigus põhjust selgitamata keelduda Ostjale Pileti (Elektroonilise Pileti) müügist;

c)  valib iseseisvalt Pileti (elektroonilise pileti) eest tasumisviisi, samuti Teenustasu punktis 7 nimetatute hulgast. Samal ajal kinnitab Ostja ja nõustub sellega, et ta on kohustatud iseseisvalt tutvuma Pileti (elektroonilise pileti) reeglitega. makse sooritamine ühel või teisel viisil;

d)  saata tagasisidet Agendi töö kohta Agendi Kodulehel märgitud kontaktaadressidele.

6.2.  Ostja on kohustatud:

a)  tutvuda kõigi käesoleva lepingu tingimustega, samuti muude punktis 16.1 nimetatud kohustuslike reeglitega. ja neid aktsepteerima Pileti (Elektroonilise Pileti) ostmisel, samuti on Ostja kohustatud süstemaatiliselt külastama Agendi Veebilehte;

b)  järgima rangelt käesoleva lepingu ja lepingute tingimusi;

c)  tasuma enne pileti (elektroonilise pileti) kättesaamist täielikult Pileti maksumus (Elektrooniline Pilet) ja Teenustasu vastavalt Lepingutingimustele;

d)  Tutvuge konkreetse Ürituse piirangutega alaealiste laste osalemise kohta. Ostja vastutab täielikult selliste isikute eest ja nõustub, et alaealise lapse sissepääs Üritusele võib artikli 9 tingimuste rikkumise korral keelata;

e)  pileti (elektroonilise pileti) väljastamisel teatama Agendile (tema ametlikule esindajale, allagendile) oma sünniaeg ja (või) isiku sünniaeg, kellele Pilet (Elektrooniline Pilet) ostetakse ja kes kavatseb osaleda üritusel;

f)  Pileti (elektroonilise pileti) väljastamisel kontrollige täielikult üle kogu piletil (elektroonilise pileti) olev teave, mis on Üritusega seoses Teenuslepingu jaoks oluline. Ostja kinnitab, et tal ei ole Agendi ja tema töötajate vastu pretensioone valesti väljastatud Pileti (elektroonilise pileti) osas, kuna ta ise selle õigsust registreerimisel ei kontrollinud. Pilet kuulub tühistamisele Pileti (Elektrooniline Pilet) väljastanud Agendi töötaja tehnilise vea korral Piletis (Elektrooniline Pilet) märgitud andmetes.

6.3.  Agendil on õigus:

a)  Ostja täieliku ja tingimusteta nõusoleku puudumisel käesoleva lepingu sätetega keelduda Ostja Lepingute sõlmimisest;

b)  nõuda Ostjalt käesoleva lepingu ja ka Lepingute tingimuste täitmist;

c)  keelduda Ostjal Lepinguid sõlmimast juhul, kui Ostja ei vasta artiklis 9 sätestatule;

d)  teostama Agendi veebisaidil tarkvara nii planeeritud kui ka mitteplaaniliselt muutmist, asendamist, uuesti installimist, peatada sellise tarkvara töö rikete, tõrgete ja (või) tõrgete tuvastamisel, samuti ennetustööde tegemiseks ja ennetamiseks. saidi agendile volitamata juurdepääsu juhtumid;

e)  määrata ja muuta oma teenuste hindu (Teenustasu) vastavalt Teenuselepingule igal ajal ühepoolselt;

f)  nõuda Ostjalt Pileti (elektroonilise pileti) maksumuse, Teenustasu tasumise kohustuse nõuetekohast täitmist ning nimetatud tingimuse rikkumise korral pileti (elektroonilise pileti) väljastamisest keeldumist;

g)  tühistada Ostja tehtud tellimus punktis 4.6 nimetatud juhul, samuti juhul, kui Ostja viitab punkti 4.3 (b) kohaselt ebaõigetele ja (või) valeandmetele, samuti rikkumise korral Ostja poolt käesoleva lepingu ja lepingute muudest tingimustest.

6.4.  Agent peab:

a)  andma Ostjale seadusenõuetele vastavat täielikku ja piisavat teavet Ürituse (Ürituste), Agendi ja tema poolt Teenuselepingu alusel osutatavate teenuste kohta, samuti juhiseid Pileti väljastamiseks, maksmiseks, kättesaamiseks ( Elektrooniline pilet). Pooled on kokku leppinud, et Agendi Veebilehel, Müügipunktides postitatud teave on ammendav;

b)  mitte kasutada Ostja isikuandmeid eesmärkidel, mis ei vasta Lepingutingimustele.

6.5.  Agent ei vastuta Ostja poolt kasutatavate infosuhtluskanalite toimimise ja (või) turvalisuse eest, sh need, mida Ostja kasutab Agendi Veebilehele juurdepääsuks.

7.  MAKSE KORD

7.1.  Pilet kuni selle täieliku tasumiseni, samuti kuni Teenustasu täieliku tasumiseni ei kuulu Ostjale väljastamisele.

7.2.  Ostjal on õigus Lepingute alusel tasuda mistahes Agendi poolt lubatud ja käesolevas lepingus sätestatud viisidel.

7.3.  Põhjalik teave makseviiside kohta on saadaval agendi veebisaidil.

7.4.  Ostjal on õigus tasuda järgmistel viisidel:

- panga (krediit- või deebet)kaardiga (maksmiseks aktsepteeritakse järgmiste maksesüsteemide kaarte: Visa, MasterCard);

- kandes raha üle agendi andmetele. Küsi üksikasju kontakttelefonil.

7.5.  Ostja tunnistatakse nõuetekohaselt täitnuks Lepingutes sätestatud rahaliste vahendite tasumise kohustused nende laekumise hetkel Agendi pangakontole ja (või) Müügipunktidesse.

7.6.  Ostja kinnitab ja nõustub, et Lepingutest tuleneva tasumata jätmise ja (või) mittetäieliku tasumise korral tekivad punktis 4.6 toodud tagajärjed.

7.7.  Lepingutega sätestatud maksekohustuste täitmisel pangakaardi abil on Ostja kohustatud kasutama enda nimele väljastatud pangakaarti või omama nõuetekohaselt tõestatud dokumente, mis kinnitavad teise isiku nimel väljastatud pangakaardi kasutamise õigust. Agendil on pangakaardiga makse sooritamisel õigus nõuda Ostjalt ostja isikut tõendavate originaaldokumentide esitamist.

7.8.  Pangaülekandega Piletite (Elektrooniliste piletite) eest tasumisel on Tellimuse kehtivus kuni 5 (viis) pangapäeva. Ettenähtud tähtaja jooksul makse mittelaekumise korral tellimus tühistatakse vastavalt käesoleva lepingu punktile 4.6.

kaheksa.  TAGASTAMISE KORD JA TINGIMUSED

8.1.  Pileti (elektroonilise pileti) vastuvõtmise ja raha tagastamise teostab Agent.

8.2.  Pileti (elektroonilise pileti) vastuvõtmise ja Ürituse ärajäämise (asendamise, aja muutmise) korral raha tagastamise teostab Agent. Tagastada aktsepteeritakse ainult agendi veebisaidil müügipunktidest ostetud pileteid (elektroonilisi pileteid). Pileti (elektroonilise pileti) nimiväärtuse ja teenustasu tagastamine toimub 30 päeva jooksul pärast piletil märgitud sündmuse toimumise kuupäeva. Pärast määratud perioodi möödumist Agent Pileti (Elektroonilise pileti) Nimiväärtust ei tagasta. Raha kättesaamiseks kohustub Ostja esitama Agendile tagastatud Pileti originaali (Elektrooniline Pilet), samuti esitama isikut tõendava dokumendi.

8.3.  Agent ei teosta raha tagasimaksmist põhjustel, mis ei ole seotud Ürituse ärajäämisega (asendamise, aja muutmisega). 

8.4.  Kui Pileti (Elektroonilise pileti) maksumus tasuti pangaülekandega, toimub punktides 8.2 ja (või) 8.3 sätestatu kohaselt raha tagastamine kokkulepitud piires, kandes need pangakontole 10. (kümme) pangapäeva alates piletil märgitud sündmuse toimumise kuupäevast  Tagastada saab ainult isikule, kes tasus vahetult Pileti nimiväärtuse (elektroonilise pileti), s.o. kontole, millelt makse tehti.

8.5.  Raha kaotatud, kahjustatud või kasutamata piletite (elektrooniliste piletite) eest ei tagastata.

8.6.  Ostja aktsepteerib ja nõustub, et Ürituse ärajäämisele, asendamisele või edasilükkamisele viitav ametlik teave on Müügikohas ja Veebilehel avaldatud teave.

8.7.  Ostja kinnitab ja nõustub, et Pileti (Elektroonilise Pileti) tagastamise kord ja alus (Pileti nimiväärtus (Elektrooniline Pilet), samuti tagastamiseks kohustatud isik on toodud täis, on ta teadlik ja arusaadav.

üheksa.  ELEKTROONILISTE PILETITE KOHTA ÜKSIKSÄTTED

9.1.  Ostja nõustub ja nõustub, et E-piletit saab osta ainult Agendi poolt saidil eraldi märgitud Ürituste jaoks.

9.2.  Ostja on kohustatud Elektroonilise Pileti väljastamisel täielikult kontrollima kogu Elektroonilisel piletil olevat teavet, mis on Üritusega seoses Teenuslepingu jaoks oluline. Ostja kinnitab, et tal ei ole Agendi ja tema töötajate vastu pretensioone valesti väljastatud Elektroonilise Pileti osas, kuna ta ise selle õigsust väljastamise hetkel ei kontrollinud.

9.3.  Elektroonilist piletit ei kuulu Ostjale väljastada enne selle täielikku tasumist.  Ostja on nõuetekohaselt täitnud oma kohustused tasuda Lepingus sätestatud rahalised vahendid nende laekumise hetkel Agendi pangakontole.

9.4.  Pärast Elektroonilise Pileti maksumuse täielikku tasumist prindib Ostja iseseisvalt Elektroonilise Pileti, millele juurdepääs saadetakse Ostja e-postile, mis oli märgitud Tellimuse vormistamisel. Ostja peab E-Pileti trükkimisel veenduma, et E-pileti trüki kvaliteet on piisav. Käesoleva lõikega kehtestatud kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral vastutab Ostja täielikult sellise tegevuse (tegevusetuse) eest, sealhulgas juhul, kui Ürituse Korraldaja keeldub Üritusele sisenemast. Agent ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Ostjale käesoleva lõike tingimuste rikkumisel, mis on tingitud asjaolust, et Agent ei ole Ürituse läbiviimisega seotud teenuste osutamise lepingu pool. .

9.5.  Üritusele sisenedes peab Ostjal olema nõuetekohaselt trükitud Elektrooniline pilet.

9.6.  Ostja vastutab ainuisikuliselt Elektroonilise Pileti ohutuse ja kopeerimise eest kaitsmise eest. Elektroonilise pileti kopeerimise korral avatakse pääs Üritusele esimesena esitatud piletiga.

9.7.  Teenused loetakse Agendi poolt nõuetekohaselt ja täies mahus osutatuks pärast nende saatmist Ostjale tema poolt E-pileti väljastamisel märgitud e-posti aadressile.

kümme.  VASTUTUS

10.1.  Käesolevast lepingust, aga ka Lepingutest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral vastutavad Pooled vastavalt Eesti õigusaktidele ning käesoleva lepingu ja käesolevate lepingute tingimustele.

10.2.  Agendi vastutus suhetes Ostjaga on piiratud vastutusega käesoleva lepinguga kehtestatud piirides.

10.3.  Ostja võtab enda peale kõik võimalikud riskid, mis on seotud oma tegevusega Pileti (elektroonilise pileti) väljastamiseks vajalike vigade ja ebatäpsuste tunnistamisel tema esitatud andmetes.

10.4.  Agent ei vastuta kahjude ja moraalse kahju eest, mis on tekkinud Ostja poolt Tellimuse esitamise (tasumise) protseduuri, Pileti (elektroonilise pileti) hankimise, Üritusel osalemise teabe eksliku mõistmise või valesti mõistmise tõttu. , samuti lepingute alusel teenuste vastuvõtmine ja kasutamine.

üksteist.  VASTUTUSE PIIRANG JA VABASTAMISED

11.1.  Ostja tunnistab ja nõustub, et Agent, tema töötajad, direktorid, ametnikud või muud seotud osapooled, sponsorid, vahendajad, esindajad, partnerid ega muud isikud, sealhulgas agendi nimel tegutsevad isikud, ei vastuta mitte mingil juhul otsese eest. või kaudsed kahjud, mis tulenevad Pileti müügist või Agendi poolt osutatavate teenuste saamisest, samuti Ostja isikuandmetele loata juurdepääsust, sealhulgas saamata jäänud kasumist.

11.2.  Ostja vastutab käesoleva lepingu tingimuste mittetäitmise ja (või) mittenõuetekohase täitmise eest.

11.3.  Agent ei vastuta osutatud (osutatud) teenuste mittevastavuse eest Ostja ootustele ja (või) tema subjektiivsele hinnangule. Ostjale, sh kolmandate isikute poolt antud nõuandeid ja soovitusi ei saa käsitleda garantiidena ega too kaasa Pooltele kohustusi.

11.4.  Ostja kinnitab ja nõustub, et Agent ei vastuta Ürituse kvaliteedi, samuti muude tarbija- ja muude omaduste (omaduste) eest.

11.5.  Pooled vabanevad vastutusest oma käesolevast Lepingust, samuti Lepingutest tulenevate kohustuste täitmata jätmise ja (või) mittenõuetekohase täitmise eest, kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud, s.o. objektiivset laadi asjaolud, mis väljuvad Poolte tahtest ja tulenevad pärast käesoleva lepingu tingimustel lepingu sõlmimist. Vääramatu jõu asjaolude hulka kuuluvad eelkõige streigid, üleujutused, maavärinad, orkaanid, muud looduskatastroofid ja sõjalised operatsioonid (kohalikud ja rahvusvahelised), üritusel osalevate artistide haigused ja (või) vaevused, samuti inimtekkelised ja inimtekkelised tehtud katastroofe, samuti riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse tegusid.

12.  VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1.  Kõik vaidlused või lahkarvamused, mis tekivad seoses käesoleva lepingu, samuti Lepingute sätete täitmise ja (või) täitmata jätmise ja (või) mittenõuetekohase täitmisega, lahendatakse pretensioonimenetluse kohustuslikku järgimist. Pool, kes peab oma õigusi rikutuks, saadab teisele poolele lihtkirjalikus vormis pretensiooni koos esitatud nõudeid tõendavate nõuetekohaselt tõendatud dokumentidega 5 (viie) päeva jooksul vaidluse tekkimisest. Pretensiooni läbivaatamise tähtaeg on 30 (kolmkümmend) tööpäeva alates selle laekumise päevast.

12.2.  Punktis 14.1 nimetatud pretensiooni saatmise tähtaja rikkumise korral ei kuulu selline pretensioon läbivaatamisele.

12.3.  Kui vaidlust või lahkarvamust ei ole võimalik lahendada punktis 14.1. ettenähtud viisil, kuulub selline vaidlus (lahkarvamus) läbivaatamisele Agendi asukohajärgses pädevas kohtus.

kolmteist.  LEPINGU JÕUSTUMINE, LEPINGU SÄTETE MUUTMINE

13.1.  Käesolev leping jõustub Agendi veebisaidile avaldamise hetkest ja kehtib tähtajatult. Käesolevas lõikes sätestatut kohaldatakse ka lepingu muutmise ja (või) täiendamise suhtes.

13.2.  Kõik käesolevasse lepingusse tehtud muudatused ja (või) täiendused kuuluvad avaldamisele Agendi veebisaidil ja jõustuvad hetkest, mil sellised muudatused ja (või) täiendused on Agendi veebisaidile avaldatud.

13.3.  Agendil on õigus käesolevas lepingus igal ajal muudatusi teha, kuid igal juhul avaldatakse ja tehakse avalikkusele kättesaadavaks sellised muudatused, avaldades need Agendi veebilehel. Agendi teenuste kasutamine ostja poolt pärast muudatuste tegemist käesoleva lepingu tekst tähendab lepinguga nõustumist, arvestades tehtud muudatusi.

bottom of page